เกษตรผสมผสาน (Intergrated Farming)


2018-11-23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 91

วันนี้ ทีมงาน CPF Feed จะมานำเสนอข้อมูล เรื่อง เกษตรผสมผสาน (Intergrated Farming) โดย กองนโยบาย เทคโนโลยี เพื่อการเกษตร และ เกษตรกรรมยั่งยืน ระบบการเกษตร แบบยั่งยืน ที่เกื้อกูลกัน ระหว่าง คน กับ สัตว์ และ เป็นรูปแบบ ที่สอดคล้อง ตาม แนวนโยบาย ของ กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์

ระบบการเกษตรแบบยั่งยืน
ที่สอดคล้องตามแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตอน เกษตรผสมผสาน (Intergrated Farming)

โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน