CPF INNO CONNEXT 2019


2018-12-13 15:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 79

ครั้งแรก!! กับการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจผ่านการประกวดนวัตกรรมกับซีพีเอฟ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนของพันธมิตรลูกค้าอาหารสัตว์ซีพีเอฟเคียงคู่ไปกับบริษัท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ม.ค. 2562!!!

นวัตกรรมคืออะไร?

"นวัตกรรมที่ดี" ไม่ได้หมายถึง เทคโนโลยีใหม่ๆ แต่หมายถึง "การเข้าใจปัญหาหรือความต้องการอย่างแท้จริง และแก้ไขปรับปรุงให้ปัญหานั้นหายไป หรือตอบสนองความต้องการได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของธุรกิจดีขึ้น"

คุณสมบัติผู้สมัคร

พันธมิตรลูกค้าอาหารสัตว์ซีพีเอฟ ทั้งฟาร์มซื้อตรง ตัวแทนจำหน่าย และสหกรณ์

นวัตกรรมที่เข้าร่วมโครงการ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

  1. ระดับนวัตกรรมใหม่
  2. ระดับนวัตกรรมต่อยอด

และแบ่งออกเป็น 5 ด้านด้วยกัน คือ

  1. ด้านสิ่งแวดล้อม
  2. ด้านรูปแบบธุรกิจและการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์
  3. ด้านการป้องกันและรักษาโรค
  4. ด้านการจัดการฟาร์มและคุณภาพผลิตภัณฑ์
  5. ด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

ระยะเวลาดำเนินโครงการ